Kvarnviksvägen 7

695 000 kr

Område:
Kvarnviken
Bostadstyp:
Tomt
Fast.beteckning:
Saltvik 44:5

Kontakta mäklaren för visning.

Endast en tomt kvar! Är det dags att förverkliga nybyggardrömmen där ni kan sätta er helt personliga prägel på både husets och tomtens utformning?

Nu finns det endast 1 tomt kvar av de ursprungliga 17 havsnära tomterna i denna idylliska skärgårdsmiljö! Så tveka inte att höra av er för mer information om ni är intresserade.

Tomternas storlek varierar från ca 1200 kvm upp till nästan 3000 kvm och placering samt utformning är i så stor utsträckning som möjligt anpassat till befintlig terräng för att bevara områdets fantastiska naturvärden och skärgårdskaraktär. Tomterna är omgivna av underbar natur.
Priser m.m Priserna på tomterna ligger i spannet 695.000 - 995.000:- och det är exklusive anslutningsavgifter för el, kommunalt V/A samt fiber. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras ut i kommunal regi på Ovädersleden och, enligt kommunens nuvarande tidsplan, stå klart i slutet av november 2021 och på Kvarnviksvägen i slutet av juni 2022. Bygglov kan ej sökas innan vatten och avlopp är klart. Ovädersleden och Kvarnviksvägen kommer under byggnationen av VA:t även att höjas upp till kommunal standard, fiber läggs ned samtidigt och idag luftburna ledningar kommer att grävas ned i marken. Båda gatorna blir därefter kommunala.

Detaljplanen är väldigt generös gällande både byggrätter och val av material. Man får bebygga 20% av tomtens yta men den maximala byggarean är begränsad till 350 kvm. Den tillåtna, väl tilltagna, nockhöjden om 10 m möjliggör utmärkta förutsättningar för montering av solpaneler. Här tror vi verkligen att möjligheterna för
att bygga ett riktigt personligt drömboende borde vara minst sagt goda.

Priserna på varje tomt är fasta och vi tillämpar ”först till kvarnprincipen” vid försäljningsarbetet.

Tillträde till tomten kommer ske senast 3 månader efter underskrivet köpekontrakt.

Kvarnviken har centrum på behagligt avstånd och erbjuder verkligen en unik boendekvalité. Det finns 7 st lediga båtplatser i den mysiga småbåtshamnen som kommer erbjudas att hyras av köparna av tomterna.

Fakta och dokument

Typ
Tomt
Upplåtelseform
Friköpt
Fast.beteckning
Saltvik 44:5
Adress
Kvarnviksvägen 7
Postadress
572 92 Oskarshamn
Område
Kvarnviken
Kommun
Oskarshamn
Tomtarea
1 255 m²
Tomttyp
Tomt
Pris
695 000 kr
Vatten/avlopp
Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras ut i kommunal regi på Ovädersleden och Kvarnviksvägen.

Tillgängligheten på de befintliga vägarna Ovädersleden och Kvarnviksvägen kommer att vara begränsad under kommunens utbyggnad av VA. Ovädersleden och Kvarnviksvägen kommer att breddas och moderniseras upp till en kommunal standard och därefter bli kommunala vägar när byggnationen av VA:t är färdigställd (idag samfälligheter). Detta betyder att även tillgängligheten till nya tomter längs med dessa två vägar kommer att vara begränsad tills dess att VA:t på respektive väg är färdigbyggt. Byggnation kommer ej ske samtidigt på båda vägarna utan när en väg är färdigställd flyttas därefter byggnationen upp till nästa väg.

Den preliminära tidplanen är enligt kommunen är att VA:t för Ovädersleden står klart i slutet av november 2021 och VA:t för Kvarnviksvägen står klart i slutet av juni 2022. Ovädersledens tillgänglighet är därmed återställd efter november 2021. Eftersom utbyggnaden av VA:t på Ovädersleden och Kvarnviksvägen sker i kommunal regi så är tidplanen utom Jansson Mark AB:s kontroll. VA-avgifterna för respektive tomt bestäms av den kommunala taxan och betalas in till kommunen direkt av köparna.

Området kommer att följa den vanliga V/A-taxan i kommunen:
VA-taxan är uppbyggd av 4 parametrar;
- 1. Servisavgift
- 2. Förbindelsepunktsavgift
- 3. Tomtyteavgift (övre gräns på 2005 kvm sedan är den konstant oavsett hur stor tomten är)
- 4. Lägenhetsavgift
Dessa fyra parametrar kan tillsammans inte bli dyrare än sammanlagt 300 641 sek ink moms i VA-taxa totalt för en tomt i enligt 2020 års prisnivå.

Prisexempel:
- För en tomt som är 1200 kvm blir totala priset för V/A-taxan 240 299 sek
- För en tomt som är 1500 kvm stor blir totala priset för V/A-taxan 262 786,50 sek
- För en tomt som är 2005 kvm eller större blir totala priset 300 641 sek

- Pumpar: För alla nya tomter på Kvarnviksvägen kommer det att behövas en pump inne på tomten för att hjälpa självfallet ned till huvudledning. Denna pump ingår i anslutningsavgiften. Behovet av pump kommer att synas på nybyggnadskartorna så att bygglovsavdelningen får informationen. Kostnaden ingår i VA-avgiften men man måste hämta och montera själv och ansluta till el. Måtten på pumpen är cirka 2,0 m lång x 0,8 m i diameter (OBS exakta måtten fås direkt från kommunen).

För mer information hänvisar vi till Oskarshamns kommun.
Tomten
Utmärkning tomtgränser Lantmäteriet:
- Metallrör är utsatta i samtliga mätpunkter/gränsanvisningar för samtliga tomter. Undantag är de mätpunkter som ligger invid ett vägområde. Här har man kvar träläktarna till dess att vägarna är färdigbyggda. Därefter kommer kommunen på uppdrag av Lantmäteriet ut och slår i de sista metallrören.

- Förrättning och utmärkning i terräng av nya tomter är en kostnad som Jansson mark står för. När ett metallrör väl är nerslaget så övergår dock ansvaret för denna till nya ägaren av tomten. Dvs skulle ett metallrör försvinna när byggnation sker inne på själva tomten av ett hus så är det något man själv får bekosta. Koordinater finns dock inskrivet hos Lantmäteriet så det skall vara lätt att återfinna mätpunkten/gränsanvisningen igen.

Tomt 2, 3, 4, 12 samt 13 kommer till vissa delar att grovterrasseras av Oskarshamns kommuns entreprenör. Delar av den naturliga sänka som sträcker sig över tomterna kommer att grovterrasseras, vilket förenklar en byggnation på tomten (på tomt 2 endast en väldigt liten del). Grovterrassering betyder att nivån fortfarande kan skilja på flera decimeter. En förutsättning för att tomten delvis grovterrasseras av kommunens entreprenör är att kommunens entreprenör kan använda marken för upplag av utrustning under byggnationen av det kommunala VA:t. Enligt kommunens uppgifter kommer de tomter som delvis grovterrasseras vara tömda på utrustning och klara enligt beskrivning ovan då VA:t är klart och besiktigat för respektive väg. Nu gällande tidsplan (om inga förseningar uppkommer) enligt kommunen är att VA:t för Ovädersleden står klart i slutet av november 2021 och VA:t för Kvarnviksvägen står klart i slutet av juni 2022. Eftersom det inte är Jansson Mark AB som utför arbetet friskriver sig Jansson Mark från utförandets resultat. Kommunens entreprenör arbetar enligt nu gällande standarder för markarbeten; AMA anläggning 13 samt AMA El 19. Kommunens entreprenör kommer även att lämna en egenkontroll och packningsjournal över det området som entreprenören har grovterrasserat.

Tomten säljs i befintligt skick då Jansson Mark AB inte kommer att styra var man placerar en byggnad. Tanken med området är att den som köper en tomt själv skall få bestämma tomtens utformning, byggnadens placering och höjdsättning samt om tex en bergknalle skall ses som en tillgång eller om man vill ta bort den. Varje tomt är unik och skall så förbli. Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) berggrundskarta kännetecknas planområdet av typisk urbergsterräng med förekomst av kala berghällar och blockrika sluttningar. Enligt SGU:s jordartskarta domineras detaljplaneområdet av berg, tunt osammanhängande jordtäcke på berg, morän, gyttja/torv, klapper och svallsediment. (Se planbeskrivning sid 12). Under detaljplanearbetets gång har alla undersökningar gjorts som krävts av kommunen och berörda myndigheter. Någon geologisk undersökning har inte gjorts på varje specifik tomt av Jansson Mark AB. Jansson Mark AB kan ej anses vara vållande till eventuella egendomsskador som kan uppkomma på grund av förändringar i markförhållanden utan friskriver sig från eventuella egendomsskador. Detta är en standardformulering hos Jansson Mark AB då de säljer rå tomtmark i befintligt skick och ej bygger inne på tomtmarken.

Som köpare till någon av dessa tomter är det viktigt att man är införstådd med informationen ovan.
Byggrätt
Man får bebygga upp till 20% av tomtarean dock är den maximala byggarean begränsad till 350 kvm. För närmare info se bifogad detaljplan.

Driftkostnader

Ekonomi

Typkod:
210, Småhusenhet, tomtmark

Servitut/ Planbestämmelser

Planbestämmelser: Detaljplan

Bygglov för de nya tomterna kan sökas först när den kommunala V/A utbyggnaden på respektive väg är klart. Stegen för att få bygglov är enligt kommunen följande:

1. Kommunalt vatten och avlopp är färdigbyggt
2. Beställ nybyggnadskarta
3. Under tiden färdigställ övriga ritningar och
dokument som behövs till bygglovet
4. Sök bygglov

Följande information om bygglov har lämnats från Oskarshamns kommun:

- När ett ärende är komplett har vi enligt plan- och bygglagen 10 veckor på oss att handlägga ärendet. För enklare ärenden tar det i genomsnitt 5 veckor, men för nybyggnad av enbostadshus får man räkna med en längre handläggningstid.

- Enligt den fasta gällande taxan kostar ett bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus från 19 900:- till 32 600:-. Ingen planavgift tas ut vid bygglov då denna redan är täckt under planarbetet.

- Det behövs en nybyggnadskarta som bl.a. ska redovisa höjder och va-ledningar. Om man beställer en karta innan alla uppgifter är klara finns en stor risk att det krävs en revidering om det gått för lång tid till bygglovsansökan eller om det hänt för mycket i området.

- Generellt räknas byggnadshöjden från medelmarknivå.

- En bedömning och en prövning av ett marklov sker först när en ansökan kommer in. Med hänsyn bl.a. till omgivande tomter och höjder går det inte i förväg säga vad som är möjligt.

- Vad gäller tillgängligheten ska bl.a. huvudentrén vara tillgänglig och användbar, för småhus är tillgängligheten till byggnaden tillgodosedd om det med enkla åtgärder i efterhand går att på tomten ordna en ramp till entrén.

- En angöringsplats för bilar ska finnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré. Gångvägen mellan biluppställningsplatsen ska vara tillgänglig och användbar.

Ekonomi

Typkod:
210, Småhusenhet, tomtmark